Przejdź do wersji mobilnej

Newsletter

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Sławomir Olszewski, prowadzący działalność pod firmą „Olszewski Sławomir Went – System”, siedziba: ul. Czarna 10, 41-200 Sosnowiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6251505947, REGON: 531308646 adres poczty elektronicznej biuro@wentsystem.pl numer telefonu 32 267-92-75
 2. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Użytkowników Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Odpowiednimi działaniami
 3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach sklepu internetowego
 5. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także za uprzednia zgodą Użytkownika może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych
 6. Usługodawca może przetwarzać jedynie następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres miejsca zamieszkania,
  3. adres miejsca montażu Towaru, gdy jest on inny niż adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres poczty elektronicznej e-mail,
  6. Numer Identyfikacji Podatkowej,
  7. Numer Pesel.
 7. Odrębna zgoda Użytkownika niezbędna jest w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej dotyczącej usług Usługodawcy.
 8. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu nie będzie powierzane podmiotowi trzeciemu (także zagranicznemu) w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
 10. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 11. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Użytkownikom przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych mogą być w każdej chwili odwołane.
 13. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: Went – System ul. Czarna 10, 41-200 Sosnowiec.
 14. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 15. Z uwagi na charakter świadczonych przez sklep internetowy usług, Usługodawca nie umożliwia Użytkownikowi korzystania z usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.
 16. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 17. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony http://www.wentsystem.pl/sklep zalecana jest akceptacja plików cookies. Pliki cookies to niewielkie objętościowo pliki, zazwyczaj tekstowe, wysyłane przez sklep internetowy do pliku znajdującego się w przeglądarce na Państwa komputerze, zawierające informacje związane z korzystaniem przez określonego użytkownika ze sklepu internetowego.
 18. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w szczególności w celu ułatwienia Państwu poruszania się po stronach internetowych sklepu, np. poprzez zapamiętywanie dokonanych przez Państwa zakupów.
 19. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy („pliki cookies sesji”) lub trwały.
 20. Pliki cookies sesji są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. W trakcie przeglądania strony sklepu internetowego pozwalają na poprawne działanie niektórych aplikacji.
 21. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny. Ich celem jest np. spersonalizowanie przeglądanych przez Państwa produktów poprzez przyjęcie takiego kryterium, jak rodzaj dotychczas dokonywanych zakupów. Służą również do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego.
 22. Pliki cookies wykorzystywane są także do przechowywania informacji o zawartości Państwa koszyka, zbierają one też informacje na potrzeby statystyczne (ilość wizyt na stronie, najczęściej przeglądane produkty) wykorzystywane przez mechanizmy GoogleAnalytics.
 23. Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich rodzajów plików Cookies (ciasteczek) poprzez zmianę ustawień, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 24. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Sklepu internetowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące w ramach stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony www powinien zapoznać się z polityka prywatności obowiązująca w ramach tych stron.
 25. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach sklepu internetowego, modernizacji witryny Sklepu internetowego, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji.
 26. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach.

Wykonanie: Pozycjonowanie