Przejdź do wersji mobilnej

Newsletter

Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.wentsystem.pl/sklep prowadzony jest przez Sławomira Olszewskiego, prowadzącego działalność jako firma „Olszewski Sławomir Went – System”, siedziba: ul. Czarna 10, 41-200 Sosnowiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6251505947, REGON: 531308646, adres poczty elektronicznej biuro@wentsystem.pl, numer telefonu 32 267-92-75.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

Spis treści:

 1. Przedmiot umowy oferowany przez sklep internetowy.
 2. Cena.
 3. Sposoby składania zamówień.
 4. Formy płatności.
 5. Informacje związane z Dostawą i Montażem Towaru (sposób dostawy, termin, koszty).
 6. Prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Wyłączenia związane z prawem do odstąpienia od umowy.
 8. Procedura reklamacyjna.
 9. Procedura gwarancyjna.
 10. Zmiana Regulaminu.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów.

Pojęcia:

Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży i montażu Towarów oraz jej przedmiot.

Usługodawca - Sławomir Olszewski, prowadzący działalność pod firmą „Olszewski Sławomir Went – System”, siedziba: ul. Czarna 10, 41-200 Sosnowiec, NIP 6251505947, REGON: 531308646 adres poczty elektronicznej biuro@wentsystem.pl, numer telefonu 32 267-92-75. prowadzący sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.wentsystem.pl/sklep.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

Usługobiorca - konsument, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę Montażu Towaru zakupionego w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.wentsystem.pl/sklep

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży i Montażu między Klientem a Usługodawcą.

Montaż Towaru – wykonanie przez Usługodawcę świadczenia usługi polegającej na trwałym połączeniu zakupionego przez Klienta Towaru w sposób zgodny z zalecaną technologią producenta Towaru oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawa Towaru – dostarczenie przez Usługodawcę jego środkami lokomocji Towaru do miejsca jego montażu.

Miejsce montażu Towaru – siedziba lub miejsce zamieszkania Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo inne miejsce przez niego wskazane na tym terytorium.

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Dzień uruchomienie zamówienia – dzień potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu internetowego.

Dzień przyjęcia zamówienia do realizacji – dzień złożenia przez Kupującego zamówienia

Końcowa cena Przedmiotu Umowy – cena Montażu Towaru wraz z ceną jego sprzedaży, powiększona o naliczoną prawidłowo stawkę podatku VAT.

Zawarcie umowy – umowa zawarta jest z momentem złożenia oświadczeń woli Klienta i Usługodawcy.

I. Przedmiot umowy oferowany przez sklep internetowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi montażu Towarów grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnych (świadczenie główne), zakupionych przez Klienta w sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym www.wentsystem.pl/sklep (świadczenie uboczne).

2. Usługobiorca poprzez Sklep internetowy nie zawiera umów sprzedaży, nie połączonych z jednoczesnym zawarciem umowy świadczenia usługi Montażu zakupionego w Sklepie internetowym Towaru.

3. Usługobiorca poprzez Sklep internetowy nie zawiera wyłącznie umów o świadczenie usługi montażu, nie połączonych z jednoczesnym zawarciem umowy sprzedaży Towarów poprzez sklep internetowy.

II. Cena

 1. Końcowa cena przedmiotu umowy uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podawana jest w złotych polskich i jest ceną brutto zawierającą cło i podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie obejmują cen ich montażu.
 3. Ceny Towaru zależne są od obowiązującej dla danego obiektu stawki podatku VAT.
 4. Ustalenie końcowej ceny przedmiotu umowy następuje po wyborze przez Klienta Towaru, jak również po dokonaniu wyboru kosztów Montażu Towaru i wskazaniu przez niego rodzaju obiektu budowlanego.
 5. Sprzedawca nalicza podatek VAT w stawce:
  • 8% w przypadku Montażu Towaru sprzedanego na potrzeby Budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
  • 23% w przypadku Montażu Towaru sprzedanego:
   1. do obiektów nie zaliczanych do Budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
   2. do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
   3. do lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

III. Sposoby składania zamówień

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:
  1. złożenie zamówienia osobiście w siedzibie firmy w godzinach od 7:30 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku,
  2. wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@wentsystem.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres miejsca zamieszkania,
  3. adres miejsca montażu Towaru, gdy jest on inny niż adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres poczty elektronicznej e-mail,
 3. Dla realizacji zamówienia niezbędne jest również:
  1. dokonanie wyboru dnia Dostawy i Montażu Towaru,
  2. wskazanie czy obiekt na którym wykonany ma być Montaż Towaru zaliczany jest do Budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
 4. Przy każdym Towarze prezentowanym na stronie internetowej podany jest przybliżony termin kompletowania zamówienia.
 5. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 i 3 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 6. Po wypełnieniu danych koniecznych i niezbędnych dla realizacji zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie automatycznie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia otrzymania zamówienia wraz ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów zamówienia podanych przez Kupującego (zestawienie zamówionych Towarów ze wskazaniem ich nazwy, dokładnego czasu kompletowania zamówienia, ceny Towaru, ceny Montażu Towaru, danych Klienta, miejsca i dnia Dostawy i Montażu Towaru).
 7. W najbliższym dniu roboczym następującym po dniu złożenia przez Klienta zamówienia, pracownik Usługodawcy kontaktuje się z Kupującym telefonicznie celem ustalenia godziny Dostawy i Montażu Towaru oraz przewidywanego czasu jego trwania.
 8. W przypadku braku możliwości ustalenia godziny Dostawy i Montażu Towaru dogodnej dla obu stron umowy w wybranym przez Kupującego dniu, pracownik Sprzedającego obowiązany jest zaproponować Klientowi inny dogodny dla Klienta dzień i godzinę Dostawy i Montażu Towaru uwzględniając jednocześnie uwagi Klienta.

IV. Formy płatności

 1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności:
  1. przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy
   73 1090 2008 0000 0001 2293 9102, prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A.
  2. gotówką w dniu Dostawy i Montażu Towaru przez Usługodawcę.
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

V. Informacje związane z Dostawą i Montażem Towaru (sposób dostawy, termin, koszty):

 1. Dostawy i Montażu zamówionych Towarów dokonuje Usługodawca.
 2. Terminem dostawy Towarów jest ustalony zgodnie z postanowieniami działu III ust. 7 i 8 dzień Dostawy i Montażu Towaru.
 3. Koszty związane z Dostawą Towaru ponosi Usługodawca.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę z Usługodawcą przy pomocy środków komunikowania się na odległość (tj. internet, poczta elektroniczna) może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
 2. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy świadczenia usługi Montażu Towaru wynosi 10 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od umowy głównej, tj. świadczenia usługi Montażu Towaru powoduje jednoczesne odstąpienie od umowy ubocznej, tj. sprzedaży Towaru z uwagi na brak możliwości określenia prawidłowej stawki podatku VAT.
 4. Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:
  1. adres e-mailowy Usługodawcy: biuro@wentsystem.pl lub
  2. drogą korespondencyjną na niżej wskazany adres:
   Went – System
   ul. Czarna 10
   41-200 Sosnowiec
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  Went – System
  ul. Czarna 10
  41-200 Sosnowiec
 6. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

VII. Wyłączenia związane z prawem do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  1. świadczenia usługi Montażu Towaru rozpoczętego, za zgodą konsumenta wyrażoną na piśmie lub za pomocą oświadczenia złożonego drogą elektroniczną, przed upływem terminu, o którym mowa w dziale VI ust. 1 i 2;
  2. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta.

VIII. Procedura reklamacyjna

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie oferowane w sklepie internetowym Towary objęte świadczeniem usługi Montażu Towaru są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Usługodawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia Montażu Towaru w miejscu wskazanym przez Klienta.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony. W przypadku braku możliwości naprawy, sklep wymieni produkt na pełnowartościowy.
 6. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Klienta na znaczne niedogodności, może on żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność Towaru jest nieistotna.
 8. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 9. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz z opisem na czym ona polega oraz
  3. zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.
 10. Zawiadomienia o niezgodności towaru należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@wentsystem.pl lub korespondencyjnie na poniższy adres Usługodawcy:
  Went – System
  ul. Czarna 10
  41-200 Sosnowiec
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.
 12. W przypadku niezgodności Towaru z umową, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej. Towar niezgodny z umową należy dostarczyć osobiście albo odesłać na adres
  Went – System
  ul. Czarna 10
  41-200 Sosnowiec

  IX. Procedura gwarancyjna

  1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów.
  2. Udzielenie Klientowi gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do Towaru; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość Towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.
  3. Po dokonaniu Dostawy i Montażu Towaru, Usługodawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.
  4. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  X. Zmiana Regulaminu

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
   1. zmiany graficznej strony internetowej sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym http://www.wentsystem.pl/sklep, mającej wpływ na procedurę zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   2. zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także wysyłanie jego zmienionej treści na adres e-mail wskazany przez Klientów, dla których zostały zawarte umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.
  3. Zmiana Regulaminu nie może wpływać w sposób niekorzystny na treść Umów o świadczenie usługi Montażu zakupionego Towaru zawartych przed jego zmianą.
  4. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

  XI. Rozstrzyganie ewentualnych sporów.

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  Załącznik nr 1:

  Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (do pobrania w formacie pdf) ze strony internetowej http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkob/pdf/pkob.pdf

  Załącznik nr 2

  Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość http://www.wentsystem.pl/sklep/upload/odstapienie.pdf

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Definicje:
   1. Regulamin - niniejszy regulamin.
   2. Usługodawca - Sławomir Olszewski, prowadzący działalność pod firmą „Olszewski Sławomir Went – System”, siedziba: ul. Czarna 10, 41-200 Sosnowiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6251505947, REGON: 531308646 adres poczty elektronicznej biuro@wentsystem.pl, numer telefonu 32 267-92-75.
   3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
   4. Identyfikator - ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika.
   5. Hasło - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.
   6. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
   7. Sklep internetowy - witryna internetowa o adresie http://www.wentsystem.pl/sklep umożliwiająca użytkownikom składanie zamówień na oferowane przez nią produkty i usługi, a także - w przypadku zarejestrowanych klientów - modyfikowanie przekazanych informacji, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
   8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - bezpłatne wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
   9. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych poprzez sieć komputerową, w tym Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz pełnej nazwy domenowej serwera poczty elektronicznej.
  2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług (świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
  3. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  4. W ramach Sklepu internetowego Usługodawca nie zapewnia Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie.
  5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz skrzynki pocztowej e-mail.

  II. OKRES NA JAKI UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA

  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

  III. ZAKŁADANIE KONTA

  1. Aby skorzystać z usługi konto należy wybrać polecenie „Rejestracja” znajdujące się na stronie internetowej Sklepu oraz wypełnić formularz rejestracyjny. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zestawienie danych konta.
  2. Usługa konta jest świadczona od czasu potwierdzenia danych otrzymanych w powyższym e-mailu.
  3. Potwierdzenie danych polega na wybraniu określonego odnośnika przesłanego w e-mailu.
  4. Usługa konta umożliwia składanie zamówienia na świadczenie usługi Montażu Towaru oraz związanego z tym zakupu Towaru dostępnego w sklepie internetowym.
  5. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu, którego przekazywanie osobom trzecim jest zabronione. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik. Użytkownik w każdej chwili może zmienić hasło dostępu.
  6. Usługa konta jest usługą bezpłatną.

  IV. TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

  1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posługiwanie się komputerem:
   1. z dostępem do Internetu
   2. z dostępem do poczty elektronicznej
   3. wyposażonym w przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox, Google Chrome, Opera lub dowolną inną zgodną z obowiązującymi obecnie standardami
   4. z włączonymi w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

  VI. USUWANIE KONTA

  1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta bez podawania przyczyny.
  2. Użytkownik może samodzielnie usunąć konto. W tym celu konieczne jest:
   1. zalogowanie się na Konto,
   2. następnie należy wybrać opcję „usuń konto” oraz
   3. potwierdzić żądanie usunięcia poprzez wpisanie dotychczasowego hasła.
  3. W celu likwidacji konta Użytkownik może również skontaktować się poprzez e-mail biuro@wentsystem.pl z wnioskiem o usunięcie konta. Usunięcie konta powoduje skasowanie wszystkich danych osobowych Użytkownika, jak również historii dotychczas zrealizowanych zamówień.
  4. Odtworzenie usuniętego konta nie jest możliwe.
  5. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usługi konta oraz pozostałych usług wskazanych w niniejszym regulaminie, bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy (założenia konta lub skorzystania z usługi) poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Skorzystanie z powyższych usług przed upływem 10 dni nie wyłącza prawa odstąpienia.

  VII. REKLAMACJE

  1. Celem złożenia reklamacji na usługi elektroniczne należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@wentsystem.pl telefonicznie pod numerem telefonu: 32 267-92-75 lub na piśmie na adres: Went - System, ul. Czarna 10, 41-200 Sosnowiec. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub identyfikator zamawiającego, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie.
  2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

  VIII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH I ZABEZPIECZENIACH

  1. Usługodawca informuje, iż posiadanie konta poczty elektronicznej oraz korzystanie z Internetu może się wiązać z możliwością:
   1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną,
   2. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,
   3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
   4. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
   5. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
   6. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej
   7. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),
  2. Usługodawca na komputerach służących do wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną używa oprogramowania antywirusowego.
  3. Usługodawca posługuje się w kontaktach z Użytkownikiem tylko adresami poczty elektronicznej wskazanymi na jego stronie internetowej.
  4. Usługodawca nie przesyła Użytkownikowi żadnych linków na strony internetowe inne niż własna lub te, które służą realizacji zamówień Użytkownika lub świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu internetowego.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu na adres mailowy podany podczas rejestracji.
  4. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika dla dokonanych zmian w Regulaminie, umowę o świadczenie usług droga elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą uznaje się z rozwiązaną, natomiast konto Użytkownika ulega dezaktywacji.
  5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w trybie natychmiastowym następuje również w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy a także w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.
  6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
  7. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
  8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.03.2014 r.

Wykonanie: Pozycjonowanie